Ugrás a tartalomra

A test mint darabokra zúzott bizonyosság

Testpoétika Böszörményi Zoltán Darabokra tépve című regényében
„Gyönyörű a tested – mondja George, mintha csak magának. – Régóta nem figyeltelek meg.”
***
„Kimagasló eredményeket ért el abban, hogy a párizsi békediktátum kiszakítsa Erdélyt Magyarország testéből, és Romániához csatolja."

A kortárs francia filozófia kimagasló alakja, Jean-Luc Nancy 2013-as Corpus című könyvében olvashatjuk írásom főcímmé avatott mondatát, mely szerint: „A test a leleplezett, darabokra zúzott bizonyosság.” Böszörményi Zoltán Darabokra tépve című nagyregénye ötvözi a testiséget a filozofikus szellemiségű gondolkodással, a költészettel, a történelemmel, a krimivel és a sajtóműfajokkal is. A mű közvetlen megjelenése után elindult a kritikai recepció is, ami nagyregényeknél ritkaságszámba megy, főként, hogy az olvasóközönséghez és a kritikusokhoz a járvány miatt nehezebben jutnak el a könyvek. Többen leírták már a regény főbb csapásait, a szereplők jellemvonásait. Ezért ezeket csak nagyvonalakban vázolom föl. A szerző kedves nagyvárosába, Torontóba helyezi a cselekmény helyszínét. A történések a pszichológusnő, Melanie, férje, az ügyvéd Richard, az író Thomas Larringen, Paul professzor és az ingatlanügynök Éva köré szövődnek, ezek közül is Thomas Larringen emelkedik ki leginkább, ugyanakkor kulcsszereplők a fiatal egyetemisták is. Suzi, Kenny, Fredy és David alakja fiatalos színt visz a regénybe. Szerelmi viszonyok, házasságtörés, történelmi események megidézése mellett filozófiai eszmefuttatásokból is építkezik Böszörményi Zoltán legújabb munkája, amely – ahogyan arra Varga Melinda az Írók Boltjában tartott online kötetbemutatón rávilágít – rokonítható korábbi prózai műveivel (Míg gondolom, hogy létezem, Az éj puha teste, Regál, Sóvárgás). „A szerző jó érzékkel keveri a populáris irodalmi betéteket a magas irodalommal, a filozófiával és a történelemmel” – olvashatjuk szintén Varga Melindától a fülszövegben, amivel én is egyetértek.

A Darabokra tépve megcáfolhatatlanul nevezhető a testiség regényének is, amelyben olyan pszicho-szexuális konstrukció jut érvényre s olyan gyakorisággal, hogy már-már zavarba ejti az olvasót, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mi most magára a könyvre, mint corpusra fókuszálunk: egyfelől a szexualitásban „kiélt” testiség tapasztalatára mint szövegszervező tényezőre koncentrálva, másfelől a szöveg mint test jelentésviszonyára, amely főképp a trianoni békediktátummal ragadható meg.

A regény első lapján található paratextus egy „Bovaryné én vagyok” típusú mondat: „A könyv egyes szereplői fiktív alakok, minden azonosság a valósággal véletlen egybeesés.” A narrációs tér tehát már azonnal a legelső oldalon megképződik az olvasóban. Ezután három mottóidézettel találkozunk, amelyek valójában mise en abyme szerepet töltenek be, de ez csak azután válik egyértelművé, hogy elolvastuk a művet.

A mű Utóhangot is tartalmaz, ez olyan „szövegnyúlványa” a regénynek, amely nem továbblök, hanem visszaránt a kezdetek kezdetéhez. A regény nyitóképében megjelenő két mondat ugyanis szó szerint visszaköszön a könyv legutolsó két mondatában, csak jelen idő helyett múlt időben: „Reszkető ujjaival felpattintotta a retikülje kapcsát, kihalászta a pénztárcáját, és meglóbálta a fiú orra előtt. – Egy ötvenesért megteszed? – kérdezte, és jobb keze megállt a levegőben.” E sorokat újraolvasva egyfajta interpretációs szorongás jelentkezhet az olvasóban: bezárul a kör, a kígyó a farkába harap. Ami ezután következik, az maga az amputált szövegtest: továbbíródhat, rezonálhat bennünk a regény, de már csak mint fantomvégtagot érezzük: a mondatvégi írásjel a közel négyszáz oldalas regény végén egyértelműen lezár.

Különféle paratextuális jelenségekkel találkozunk a regény lapjain: például a Wikipédiáról beemelt binomiális Newton-tétellel, egy Sztálin aláírásával ellátott kivégzési névsor első oldalával, olyan kordokumentummal, mint Veesenmayer jelentése Magyarországról 1943. december 10-én, vagy egy beszkennelt lappal az 1977-es és 1985-ös román és magyar lakosok népszámlálásáról. Helyet kap a regényben több mint tízoldalnyi lábjegyzettel gróf Apponyi Albert delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegációnak átadott békefeltételekre, illetve az 1940. szeptember 11-én keltezett Kolozsvár királyi város átadásáról készült jegyzőkönyv fakszimiléje is.

S végül szóljunk a regényben a testiség tapasztalatáról, a szexualitásban „kiélt” szövegszervező tényezőkről, azokról a szöveghelyekről, ahol ezek a testreprezentációk élnek és virulnak, akár erotikus vágyakat gerjesztve az olvasóban is. „Mi vagyunk a szexualitás […] A szeretkezés aktusa poézis. A testek közötti kapcsolat költészete” – vallja egyik interjújában Böszörményi Zoltán. A test szó több mint hatvanszor fordul elő a regényben. Ezek olyan szöveghelyek, ahol a sartre-i gondolatmenet ölt testet: „a Másikkal találkozunk, nem pedig konstituáljuk őt” (A Lét és a Semmi). Eszerint az én és a másik viszonyának alapfeltétele egy találkozás, mely során a másik feltűnik nekem, vagy éppen fordítva, én tűnök fel neki. A regény textúrájába fércelt testiség szövegmintázataira az alábbi példákat találhatjuk: mindjárt a 10. oldalon szeretkezés utáni pillanat rögzítése történik: „Mintha a testébe most vissza-visszatérő pulzálás őrszeme lenne mindannak, ami kettőjük között az éjszaka történt.” „Melanie az élvezettől többször is felkiált. Kenny testén matat.” „Összefonódó forró testük játéka a testek vibráló hálójában.”

A testtájak feltérképezése, a kint (tapintás) és a bent (szexuális aktus) léttapasztalata jut érvényre a regény lapjain, vagy közvetlenül, vagy képzelgéssel: „Kenny White kedveszegetten fekszik a fal melletti keskeny ágyban […] Melanie meztelen teste jelenik meg a szeme előtt. Eljátszik vele. Lassan, ráérősen ízlelgetni kezdi ő is a női testet.” Az orális szexet kontextualizáló szövegrészek lágyan simulnak bele a regény fejezetek nélküli szervetlen szerkezetébe. Hol David Lark, hol Kenny White, hol Thomas Larringen jegyzetfüzetéből kapunk ízelítőt. Ez utóbbiból hadd idézzem az egyik visszatérő téridő-motívumot és a teremtéssel kapcsolatos szituációt: „Érdekes, amit Szent Ágoston az idővel kapcsolatban megjegyez. Szerinte, ha Isten – mert ő tudta, mit akar – teremtette a világegyetemet, ezzel együtt az időt, amely az előbbinek a sajátsága, ne képzeljük el őt mint időben lévő lényt, hanem a Mindenség, a tér és az idő megalkotóját lássuk benne.” Az általában a femininhez társított testiség és a maszkulinhoz rendelt szellem az, ami jól érzékelhető a regényben.

Böszörményi Zoltán a darabokra tépett táj lakójaként is megmutatkozik előttünk. Az aradi születésű szerző műve utolsó harmadában a csonkolt Magyarországra tekint. Itt él a test szinekdochikus áthallásával, mely szerint a párizsi békediktátum kiszakította Erdélyt Magyarország testéből, és Romániához csatolta. „Jugoszlávia és Csehszlovákia darabjaira hullott.” A már korábban említett dokumentarista szemléletű lábjegyzetek kendőzetlenül beszélnek a trianoni igazságtalanságokról.

A Darabokra tépve című nagyregény testpoétika felőli olvasása teret engedett azoknak a gondolatoknak a kifejtésére, mely szerint olyan szólamok hangoznak együtt, amelyek a testiség és a szellem duálpozíciójából fakadnak. Böszörményi Zoltán regénye képes fenntartani úgy az olvasói érdeklődést, hogy közben észrevétlenül ragadnak ránk felhalmozott tudástárának ékes bizonyítékai.

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.