Ugrás a tartalomra

Érisz almái

Bogarászás az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés hordalékában

A háború több rossz embert csinál, mint amennyit elpusztít – mondotta Immanuel Kant. Mondják még, hogy a legrosszabb béke is jobb minden dolgok legrosszabbikánál, a háborúnál. De mi van, ha bosszúállást, önkényt, megaláztatást, hazugságot és rablást kapunk az áhított béke leplébe csomagolva? Miféle béke az, mely túszokká tesz minket? A háborús bűnösöket megbüntették. És békebűnösök, békesikkasztók nincsenek? Több mint kétezer éve beszélünk a báránybőrbe bújt farkasról. Semmit sem rendeztek el véglegesen, amit nem az igazságnak megfelelően rendeztek – figyelmeztetett Abraham Lincoln.

Első találkozásom a párizsi békével eléggé énközpontú. Bocsánat. Az Úr 1972. esztendejét írtuk, jómagam meg az államvizsga-dolgozatomat, a kolozsvári egyetemen. Jászi Oszkárról és a nemzetiségi kérdésről. Kissé rázós téma, hisz a nemzetiségi kérdést tökéletesen, véglegesen megoldottuk, mondta is mindig Ceaușescu elvtárs – akkor minek piszkálni? Dolgozatvezetőm, G. E. professzor beajánlott B. E.-nél, mint aki otthon van ebben a kérdésben (is), ősforrás, érdeklődjek. A sok viszontagságon átment, örökmozgó férfiú kikérdezett, ki fia-borja vagyok, satöbbi. Amikor kikottyantottam Trianont, azonnal megragadott, és kivitt a szabadba. Később értettem meg, miért. Sétálgatva cserélgettük a gondolatokat, mint a peripatetikusok az ókori Athénban. Egyszer csak azt mondja B. E. bátyánk: Kedves fiatal barátom! Egyébként örömmel közlöm, hogy a trianoni imperialista rablóbéke – ahogy Lenin nevezte – már nem érvényes. Döbbenten meredtem rá, ő meg folytatta. Mert az 1947-es nem imperialista, nem rabló és (szünet)… de mégis béke van érvényben. Hogy neveznénk ezt másképp? – kérdezte, s én nem tudtam, mennyi ebben az irónia, mennyi a szent. Hűha, „minek nevezzelek”?! Helyzet, állapot – nyögtem. Pax Sovietica – mondta ő – ami több mint béke. Világtörténelmi ívű váltás. Elég a Nyugat utáni sóvárgásból, mely sosem értett meg minket, csak magával törődött, még azt sem okosan – nekünk meg kell értenünk, el kell fogadnunk a Keletet. Kompország ideje lejárt. Ez az „itt és most” parancsa! Az „ittésmoston” kívül B. E.-nek volt még néhány dédelgetett kedvence, úgymint a Duna-völgyi népek testvérisége.

Nyomatékosítva: tejtestvérisége. Hídverés. Helyzettudat.

És a romániaiság. Nyomatékosítva: szerves romániaiság. Ez a romániaiság, bármennyire fülfacsaróan, nyikorogva hangzott, talán a transzilvanizmus „haladó továbbfejlesztése”, ún. minőségi ugrás lett volna, nem tudom. Szétnéztem, láttam a romániaiságot s ez nekem elég volt… Eltársalogtunk még Masaryk néhai csehszlovák elnökről, aki igen megértően, barátian fogadta őket, „sarlósokat”, és segített nekik. S Benešről, akit a túlzásai tettek tönkre. Hogy Beneš a túlzásaival kiket és hogyan tett tönkre, arról is esett pár szó. Tisztelettel emlékeztünk Gróza Péterre, aki „barátunk és barátom volt” – mondta B. E. Nem úgy Clementis (róla most hallottam először), akivel a harmincas években „elvtársak voltunk Szlovenszkóban”, de magyarfalóvá lett ez a Clementis, és szégyen-gyalázat, a szocialista Csehszlovákia külügyminisztere.

Így kezdődött beavatásom ebbe az 1947-es nem imperialista, nem rabló hogyishívjákba.

Egy másik találkozás Sztálin legjobb magyar tanítványa, Rákosi apánk/pajtásunk emlékiratainak köszönhető. Az elhallgatások, csúsztatások és elszólások remeke e mű, s ha valahol, akkor itt az ördög tényleg az apróságokban bújik el. Rákosi Mátyást 1945 elején engedte rá a Generalisszimusz Magyarországra. A többi, szovjet csapatok által „felszabadított” kelet-európai ország kommunista vezetőjéhez hasonlóan, Sztálin akaratának érvényesítője lett itthon, s nem az ország érdekeinek érvényesítője ott. A rendkívül becsvágyó, többszörösen frusztrált, az utolsó atomjáig bolsevik Rákosi tudta, hogy a magyaroknak valami piros-fehér-zöldet, mézesmadzagot, csalit, „áfiumot” is kell mutatni, nehogy úgy járjon, mint Kun Béláék 1919-ben. Joszif Visszarionovics is ezt várta el, egyelőre. S akkor beüt a ménkű, erőszakkal kitelepítik a magyarokat az ismét Csehszlovákiához került, tisztán magyarlakta területekről is. S kik a legkeményebb kitelepítők? A csehszlovák kommunisták, akik szintén fennen lobogtatják nemzeti zászlójukat, de nem csak mézesmadzag gyanánt. Ők, akikkel a moszkvai emigrációban a magyarországi kommunisták életre-halálra egymásba elvtársosodtak, forradalmi proletár nemzetköziségben. Rákosi felháborodott s úgy tűnik, egy pillanatra kiesett a moszkvai Nagy Rendező osztotta szerepéből. (S innentől kezdve mond következetesen Csehó-Szlovákiát s Szlovákkomlóst Tótkomlós helyett. Bosszantás, elégtétel?) Egy szokatlan, vakmerő levelet ír. A levél visszaemlékezéseinek I. kötete végén, a jegyzetekben található.

„A Szovjetunió generalisszimuszának, Sztálin elvtársnak!

Tudom, hogy Ön mennyire elfoglalt, de felmerült nálunk egy fontos kérdés, amelyet az Ön közreműködése nélkül nem tudunk megoldani.

A csehszlovák kormány és kommunista párt elhatározták, hogy az összes magyart kitelepítik Csehszlovákia területéről. Azzal érvelnek, hogy nekik erős nagyszláv föderációt kell létrehozniuk, és a 600 ezer magyar jelenléte Szlovákiában zavarja ezt a dolgot. A legfőbb érvük az, hogy Ön egyetért ezzel a politikával. Amikor a csehszlovák delegáció június végén Önnél volt és feltette azt a kérdést, hogy eljárhatnak-e a magyarokkal ugyanúgy, mint a németekkel, Ön állítólag kedvezően válaszolt, és még azt is mondta. Csapják jól pofán őket! (Dajtye im po zubam – az eredeti orosz szövegben.)

Az elvtársak Csehszlovákia Kommunista Pártjának KB-jából – akikkel én két héttel ezelőtt beszéltem Prágában – hozzátették ehhez az érveléshez azt, hogy a kommunista párt ezen a vonalon olyan messze ment, hogy nem tud visszakozni anélkül, hogy az a pártnak hatalmas veszteséget ne okozna.

Mi kértük Csehszlovákiát, hogy bánjon a magyar kisebbséggel úgy, mint Jugoszlávia és Románia (Tito elvtárs, akivel beszéltem erről, támogatott ebben a kérdésben).

Nem lenne szerencsés, ha a szláv föderáció létrehozása érdekében elromlana a demokratikus Magyarországgal való viszony azáltal, hogy az összes magyart elűzik Szlovákiából. Véleményünk szerint a magyarok Szlovákiából való kitelepítése megmérgezné a viszonyt Csehszlovákia és Magyarország között, és hatalmas csapás lenne a fiatal magyar demokráciára, és felettébb felerősítené a magyar soviniszták tevékenységét. Ezenkívül az ilyen lépés káros lenne a szovjet–magyar-barátságra, és megerősítené az angolok befolyását. A lakosságcsere itt keveset segítene, mivel a magyarországi szlovákok száma csak 1/5-e a szlovákiai magyarok számának.

Kérjük, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, és közölje elhatározását.

Forró kommunista üdvözlettel. Rákosi

Budapest, 1945. augusztus 7."

Bárhogy nézzük, egy legázolt nép nyomorúságának, reményének és reménytelenségének tükre e levél.

Harmadik, feledhetetlen légyottomért a párizsi békével Petre Romant illeti a hála. Ceaușescu bukása után ő lett a miniszterelnök, s az újságok megírták, hogy Petre apja az a Valter Roman, aki se nem Valter, se nem Roman, hanem Neulander Ernő, és Nagyváradon született. Mint egy banktisztviselő fia, megengedhette magának azt a luxust, hogy akár kommunista is lehessen. Intelligens, kockázatvállaló és ravasz káder volt. 1956-ban – mint magyarul jól beszélő, magas rangú román pártmegbízott – Budapesten Nagy Imre (jól ismerték egymást a moszkvai emigrációból) és a forradalom ellen kémkedett. De nem most került először a történelem színpadára. Mint neves erdélyi kommunistát, 1944-ben a szovjet béke-előkészítő bizottság őt is megkérdezte, mi legyen Erdéllyel? Roman elvtárs jól átgondolta és javasolta, hogy Erdély legyen független állam! A szovjet béke-előkészítőknek tetszett a dolog, megfontolták, komoly alternatívának tartották s úgy döntöttek, nem! Pontosabban, Sztálin döntött így. Mint mindig. az ő hatalmát, személyiségét, ösztönvilágát – gondolkodását és szándékait lehetetlen pontosan értelmezni. Sztálin, mint afféle nagy egyszemélyes összeesküvés – a sors fintora – mindenkiben tényleges vagy lehetséges összeesküvőt gyanított. A jelenséghez a bolsevik hatalomfilozófia nyújthat némi kapaszkodókat. A legfontosabb, a hatalmat minden áron meg kell ragadni és minden áron meg kell tartani. A többi, ne bízz senkiben és semmiben, csak abban a hatalomban, amellyel te rendelkezel. Mindent titkolj el, leginkább azt, ha titkaid vannak – mert ameddig tiéd a titok, tiéd a hatalom és élet. Csak kétféle ember van, akiről már tudjuk, hogy ellenség s aki még nem tudja, hogy ellenség, de majd bevallja. Végül, oszd meg és uralkodj!

Tény, hogy Sztálin nem szerette a magyarokat. De ő semmit se szeretett a hatalmon, a jól időzített édes bosszún és a félédes kaukázusi borokon kívül.

Magyarország békekálváriája már 1941 decemberében elkezdődött, csak még nem tudott róla.

Eden brit külügyminiszter a Kremlben tárgyal. A német Wehrmacht Moszkva kapuit döngeti. A helyzet katasztrofális, ám Sztálin úgy terjeszti elő területi igényeit, mintha máris megnyerte volna a háborút. Az angol gentleman elképedt. A szovjet vezető, többek között azt javasolja, hogy Románia nyugati határait terjesszék ki Magyarország rovására. Akkor, amikor Románia több, mint 600 ezer, míg Magyarország 50 ezer fővel sem harcol a Szovjetunió ellen. S még mindig zajlik az Odesszai mészárlás, melyben 123 ezer(!) szovjet civilt végez ki a 4. román hadsereg, bosszúból egy robbantásos merényletért.

Megint december, megint Moszkva, de már 1943.

Eduard Beneš, a londoni csehszlovák kormány feje bejelenti, hogy a háború után a németek mellett az összes magyart is kitoloncolja. Sztálin helyesli. A jegyzőkönyvekből.

Molotov. A magyarok magatartása irányunkban sokkal rosszabb volt (mint a románoké), és az az igazságos, ha a Szovjetunió a Magyarországgal folytatott vitában Románia mellé áll, és segít visszaállítani a megelőző állapotot az erdélyi kérdésben. Sztálin. A magyarok rosszabbak, mint a németek, akik hóhéroknak használják őket. (Netán még mindig nem jutott a fülébe Odesszai?!)

Ekkor vagy máskor mondta Sztálin. A magyarkérdés csak vagonkérdés.

Ekkor vagy máskor mondta Beneš. Én egyáltalán nem igazságokra törekszem, én politikát csinálok. S ezért olykor tudatosan követek el jogtalanságot, az állam érdekében és személyes érdekemben. Jegyezzük meg ezt. Menjünk tovább.

Sokat megérthetünk M. Litvinov, a vén róka, szovjet exkülügyminiszter, volt washingtoni nagykövet, a szovjet béke-előkészítő bizottság fejének 1944 júniusában előterjesztett, Erdély című referátumából. Minden szava súlyos, ütős, ha van fül a hallásra, szem a látásra. Idézünk.

„Magyarország volt az első állam, mely csatlakozott az antikomintern paktumhoz. Soha semmiféle hajlandóságot nem mutatott a Szovjetunióval való közeledésre, ellenkezőleg, a lengyelek összes szovjetellenes intrikáiban részt vett. Magyarország – minden ok nélkül – Németország oldalára állt, mikor az megtámadta a Szovjetuniót. Magyarországnak nem voltak olyasfajta követelései a Szovjetunióval szemben, melyekkel Finnország és Románia próbálja igazolni a háborúban való részvételét.

Magyarország a keleti fronton minden bizonnyal még Olaszországnál is jelentősebb katonai segítséget nyújtott Németországnak.

Esztelenség lenne megjutalmazni legfőbb területi követeléseinek kielégítésével. A politikában természetesen kizárólag célszerűség alapján lehet eljárni. Ebből a nézőpontból akár még Erdély visszacsatolására is gondolhatnánk, feltéve, ha ezzel biztosítanánk Magyarország szoros és hosszú távú együttműködését. Egy ilyen jellegű együttműködés azonban csak a jelenlegi uralkodó körök félreállítása, illetve egy mindenre kiterjedő átalakulás útján lenne megvalósítható.” (Megjegyzendő, ekkor még mind Románia, mind Magyarország Hitler oldalán, az oroszok ellen harcolt!) Litvinov következtetése az, hogy a magyar kutyából nem lesz szovjet szalonna, ezért Erdélyt teljes egészében Romániának kell adni. (Machiavelli beállhatna hozzá kisbojtárnak.)

Fő érve, „Romániának ez esetben szüksége lenne a Szovjetunió segítségére Magyarországgal szemben, amely soha nem nyugszik bele Erdély teljes és végleges elvesztésébe.”

A tanulság? Nagyon sötét, nagyon mély sorsunk és az igazság kútja...

A gyűszűnyi életvize, mely elviselhetőbbé teszi kegyetlen szomjúságunkat, egy francia nemzeti hős, gondolkodó és történész ajándéka. Yves de Daruvar magyar-horvát eredetű apa és francia anya fia. Így sommáz.

„Az 1956-os októberi-novemberi napok, mikor gyakran felhangzottak a Marseillaise hangjai is, a magyar nép egyik leghősiesebb lapját írták be a történelembe. Magyarország elterelte a figyelmet más országok erőtlenségéről, különösen hagyományos vádolóiról és elkeseredett rágalmazóiról.

1956-ban egyes nyugati politikusok bizonyos lelkiismeret-furdalást érezhettek, mikor látták, hogyan támadnak hősök, a kommunizmus igazi ellenállói abból a népből, abból az országból, melynek megcsonkításához maguk is hozzájárultak, melyet haragos magatartásukkal éveken át üldöztek, igazolva Tacitus mondását.

Azt gyűlölik, akinek ártottak.”

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.